02 Jul 2020

Interpellation 007-2020 de Meuron (Thun, Grüne) Verkauf von Aktien der Hôpital du Jura bernois SA an die Swiss Medical Network

0 Kommentare

Regierungsratsbeschluss vom 24. Juni 2020

 

 

Interpellation 007-2020 de Meuron (Thun, Grüne) Verkauf von Aktien der Hôpital du Jura bernois SA an die Swiss Medical Network  

Antwort des Regierungsrates 

Zum Regierungsratsbeschluss

[zum Anfang]